+370 616 23408

PARAMAI

Paraiškos, skirtos Užimtumo tarnybos projektui Vietinio užimtumo iniciatyvos, pildymas

Užimtumo tarnyba 2021 02 22 skelbs Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų paraiškų atrankos konkursą. Iniciatyvos tikslas – remti tam darbo vietų steigimą nurodytose teritorijose. Subsidijos lėšomis gali būti finansuojamas ilgalaikį turtas ir pastatų / patalpų remontas ir pritaikymas, kuris yra būtinas naujoms darbo vietoms įkurti. Paraiškos subsidijai gauti priimamos tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo vietas.

VUI paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti:
• skirtos darbo vietoms įsteigti ir sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtose darbo vietose;
• planuojamos patirti per VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą laikotarpį;
• paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas. Kiekviena planuojama steigti darbo vieta detalizuojama nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;
• sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais be PVM, kai pareiškėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai. Kai pareiškėjai nėra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – išlaidos nurodomos su PVM;
• paraiškoje planuojamos lėšos vienai darbo vietai steigti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Subsidija skiriama darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikiam materialiam turtui) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos). Patalpų remonto atveju numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

Vertinant VUI projektus, pagrindinis dėmesys bus skiriamas:
• užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei šalies vidurkis;
• užimtumo didinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybėse, Visagine ar Ignalinoje);
• numatomiems įdarbinti asmenims, turintiems papildomą rėmimo požymį, nurodytą Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–8 ir 10 punktuose;
• vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėliui;
• projekto teikėjo nuosavų lėšų indėliui;
• projekto grąžai.

Daugiau informacijos: www.uzt.lt

Kaip viskas vyksta?
• Gavę užklausą susisieksime su Jumis ir paprašysime pagrindinės informacijos apie ketinamas steigti darbo vietas;
• Ruošimo terminas yra nuo 7 darbo dienų.

 

Paraiškos, skirtos darbo vietos steigimo subsidijai gauti, pildymas

Pildome paraiškas darbo vietos rėmimui gauti pagal Lietuvos darbo biržos projektą „Naujas startas“. Projekto tikslas yra skatinti jaunimo užimtumą suteikiant subsidiją darbo vietos kūrimui. Subsidijos dydis iki 15 200 EUR. Pinigai gali būti skirti darbo priemonių pirkimui, montavimui ir pritaikymui bei patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Kaip viskas vyksta?
• Gavę užklausą susisieksime su Jumis ir paprašysime pagrindinės informacijos apie ketinamą steigti darbo vietą;
• Ruošimo terminas yra nuo 5 darbo dienų.

Kaina: NUO 349€

 

Inočekiai pradedantiesiems inovatoriams

Priemonės tikslas: Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Maksimali paramos suma: 33 998 EUR

Priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų suma: 1 000 000 EUR

Remiamos veiklos:
• Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.
• Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.
Pareiškėjai: Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas.

Pradedantysis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 m. ir kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 EUR arba neturintis patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 EUR.

Paraiškų teikimo terminas: 2021 m. kovo 31 d.

 

Inočekiai brandiesiems inovatoriams

Priemonės tikslas: Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Maksimali paramos suma: 100 000 EUR

Priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų suma: 5 880 000 EUR.

Remiamos veiklos:
• Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.
• Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.
Pareiškėjai: Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas.

Brandusis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą daugiau kaip 1 m., turintis patirties MTEP srityje (per paskutinius 3 m. yra vykdęs vieną ar daugiau MTEP projektų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000 EUR.

Paraiškų teikimo terminas: 2021 m. kovo 31 d.

 

Inostartas SVV subjektams, veiklą vykdantiems Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose

Priemonės tikslas: Skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbus įmonės viduje.

Maksimali paramos suma: 52 173 EUR

Priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų suma: 3 951 260 EUR

Remiamos veiklos:
• inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklų 2-6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas), 4 punkte.
• tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose labai mažose įmonėse, mažose įmonėse, vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ) ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo.
• inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 7-9 etapus, nurodytus MTEP etapų klasifikacijos apraše.

Pareiškėjai:
• SVV subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla). Šiame papunktyje nurodytas terminas, MVĮ atveju, skaičiuojamas nuo veiklos registravimo dienos Juridinių asmenų registre, verslininko atveju nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios veiklos įregistravimo mokesčių administratoriuje dienos.
• SVV subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta veikla). Šiame papunktyje nurodytas terminas, MVĮ atveju, skaičiuojami nuo veiklos registravimo dienos Juridinių asmenų registre, verslininko atveju nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios veiklos įregistravimo mokesčių administratoriuje dienos.
• žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma 10.2 papunktyje nurodyta veikla).

Paraiškų teikimo terminas: 2021 m. kovo 31 d.

 

Inostartas SVV subjektams, veiklą vykdantiems ne Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose

Priemonės tikslas: Skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbus įmonės viduje.

Maksimali paramos suma: 52 173 EUR

Priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų suma: 4 451 261 EUR

Remiamos veiklos:
• inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklų 2-6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas), 4 punkte.
• tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose labai mažose įmonėse, mažose įmonėse, vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ) ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo.
• inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 7-9 etapus, nurodytus MTEP etapų klasifikacijos apraše.

Pareiškėjai:
• SVV subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla). Šiame papunktyje nurodytas terminas, MVĮ atveju, skaičiuojamas nuo veiklos registravimo dienos Juridinių asmenų registre, verslininko atveju nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios veiklos įregistravimo mokesčių administratoriuje dienos;
• SVV subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta veikla). Šiame papunktyje nurodytas terminas, MVĮ atveju, skaičiuojami nuo veiklos registravimo dienos Juridinių asmenų registre, verslininko atveju nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios veiklos įregistravimo mokesčių administratoriuje dienos.
• Žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma 10.2 papunktyje nurodyta veikla).

Paraiškų teikimo terminas: 2021 m. kovo 31 d.

 

Kūrybiniai čekiai COVID-19

Priemonės tikslas: skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai
Remiama veikla: originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas. Projekto įgyvendinimo metu planuojamos įsigyti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus paslaugos. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia su kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančiu fiziniu asmeniu ar įmone sudarytą darbo arba paslaugų teikimo sutartį (gali būti preliminarioji paslaugų teikimo sutartis).

Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ir vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 EUR.

Prioritetas teikiamas pareiškėjams, kurių:
• ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 m. ir 2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau nei 30%.
• pajamos turi didesnį augimo potencialą. Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 m. po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo metais (2020 m.). pagal su paraiška pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis.

Priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų suma: 7 mln. EUR

Kvietimas bus skelbiamas: 2021 m. vasario mėn.

Jei norite būti pirmieji, sužinoję apie galimybę teikti paraiškas – užpildykite formą žemiau ir mes su Jumis susisieksime.

GAUTI PASIŪLYMĄ


    Jūsų el. paštas bus naudojamas užsakymo vykdymui


    Jūsų telefono numeris bus naudojamas užsakymo vykdymui

    Esame nariai: