+370 616 23408

VERSLUI

PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI

Priemonės tikslas: skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Remiama veikla: parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti kaimo vietovėse.

Galimi pareiškėjai: privatus juridinis arba fizinis asmuo (ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus), nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinkantis labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus,

Didžiausia paramos suma: 200 000 EUR, jeigu projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau naujų darbo vietų

Didžiausia parama vienai darbo vietai: 50 000 EUR.

Paramos intensyvumas: 50%

Priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų suma: 18 767 932 EUR

Kvietimas galioja iki:  spalio mėn. 29 d.

 

E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19

Priemonės tikslas: skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai.

Remiama veikla:
• klientų savitarnos sprendimai gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus, ir (arba)
• išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimai.

Galimi pareiškėjai: Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 EUR.

Didžiausia paramos suma: 50 000 EUR

Mažiausia paramos suma: 10 000 EUR

Paramos intensyvumas: 75%

Projektų vertimo kriterijai:
•  Investicijas gavusios įmonės viešųjų investicijų poveikis pajamų padidėjimui;
• Prioritetas suteikiamas pareiškėjams, kurių ekonominės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 m. ir 2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau nei 30%. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį apyvartos kritimą turinčių MVĮ projektams.

Priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų suma: 40 mln. EUR

Kvietimas galioja iki: rugsėjo mėn. 20 d.

 

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19

Priemonės tikslas: skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai

Remiama veikla:  naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimo naujais (dizaino tyrimo, dizaino koncepcijos idėjos parengimo ir jos detalizavimo, maketo, vizualizacijos ar eskizo sukūrimo išlaidos, dizaino vystymo išlaidos, reikalingos dizaino vystymui, trūkumų šalinimui, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir (arba) paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą); rinkodaros inovacijų sukūrimo ir diegimo paslaugos turi būti skirtos produktui, kuriam buvo kuriamas ir (arba) diegiamas dizainas (rinkodaros inovacijų turinio sukūrimą (video reklama, reklaminių skydelių (angl. banners), reklaminių žinučių, reklaminių straipsnių, mobiliosios rinkodaros priemonių (SMS, MMS), internetinių dienoraščių, el. knygų ir kitų elektroninių leidinių, nuotraukų, instrukcijų ir vadovų kūrimas)

Maksimali paramos suma: 70 000 EUR

Paramos intensyvumas: 75%

Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ir vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip 1 m., kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per 3 m. iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 EUR.

Prioritetas teikiamas pareiškėjams, kurių:
• ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 m. ir 2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau nei 30%.
• pajamos turi didesnį augimo potencialą. Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 m. po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo metais (2020 m.). pagal su paraiška pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis.

Priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų suma: 7 mln. EUR

Kvietimas galioja: iki rugpjūčio mėn. 31 d.

VIETINIO UŽIMTUMO INICIATYVOS

Užimtumo tarnyba 2022 m. skelbs Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų paraiškų atrankos konkursą. Iniciatyvos tikslas – remti tam darbo vietų steigimą nurodytose teritorijose. Subsidijos lėšomis gali būti finansuojamas ilgalaikį turtas ir pastatų / patalpų remontas ir pritaikymas, kuris yra būtinas naujoms darbo vietoms įkurti. Paraiškos subsidijai gauti priimamos tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo vietas.

VUI paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti:
• skirtos darbo vietoms įsteigti ir sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtose darbo vietose;
• planuojamos patirti per VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą laikotarpį;
• paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas. Kiekviena planuojama steigti darbo vieta detalizuojama nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;
• sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais be PVM, kai pareiškėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai. Kai pareiškėjai nėra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – išlaidos nurodomos su PVM;
• paraiškoje planuojamos lėšos vienai darbo vietai steigti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Subsidija skiriama darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikiam materialiam turtui) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos). Patalpų remonto atveju numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

Vertinant VUI projektus, pagrindinis dėmesys bus skiriamas:
• užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei šalies vidurkis;
• užimtumo didinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybėse, Visagine ar Ignalinoje);
• numatomiems įdarbinti asmenims, turintiems papildomą rėmimo požymį, nurodytą Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–8 ir 10 punktuose;
• vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėliui;
• projekto teikėjo nuosavų lėšų indėliui;
• projekto grąžai.

Daugiau informacijos: www.uzt.lt

Kaip viskas vyksta?
• Gavę užklausą susisieksime su Jumis ir paprašysime pagrindinės informacijos apie ketinamas steigti darbo vietas;
• Ruošimo terminas yra nuo 7 darbo dienų.

Kaina: NUO 799€

 

SUBSIDIJA DARBO VIETAI STEIGTI

Pildome paraiškas darbo vietos rėmimui gauti pagal Lietuvos darbo biržos projektą „Naujas startas“. Projekto tikslas yra skatinti jaunimo užimtumą suteikiant subsidiją darbo vietos kūrimui. Subsidijos dydis iki 15 200 EUR. Pinigai gali būti skirti darbo priemonių pirkimui, montavimui ir pritaikymui bei patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Kaip viskas vyksta?
• Gavę užklausą susisieksime su Jumis ir paprašysime pagrindinės informacijos apie ketinamą steigti darbo vietą;
• Ruošimo terminas yra nuo 5 darbo dienų.

Kaina: NUO 349€

GAUTI PASIŪLYMĄ


    Jūsų el. paštas bus naudojamas užsakymo vykdymui


    Jūsų telefono numeris bus naudojamas užsakymo vykdymui

    Esame nariai: