+370 616 23408

VERSLUI

E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19 (jau greitai)

Priemonės tikslas: skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai.

Remiama veikla: E. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:
• klientų (B2C, B2B) savitarnos sprendimus (e. parduotuvių platformose, B2B platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus);
• išteklių valdymo sistemos integravimo į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Galimi pareiškėjai: Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 EUR.

Preliminarūs projektų vertimo kriterijai:
• Pareiškėjo pajamų pokytis yra ne mažesnis negu 20% arba prašomo finansavimo suma;
• Prioritetas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį viešųjų investicijų poveikį pajamų augimo potencialui;
• Prioritetas suteikiamas pareiškėjams, kurių ekonominės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 m. ir 2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau nei 30%. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį apyvartos kritimą turinčių MVĮ projektams.

Priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų suma: 40 mln. EUR

Kvietimas bus skelbiamas: artimiausiu metu

Jei norite būti pirmieji, sužinoję apie galimybę teikti paraiškas – užpildykite užklausos formą ir mes su Jumis susisieksime.

 

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19

Priemonės tikslas: skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai

Remiama veikla: originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas. Projekto įgyvendinimo metu planuojamos įsigyti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus paslaugos. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia su kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančiu fiziniu asmeniu ar įmone sudarytą darbo arba paslaugų teikimo sutartį (gali būti preliminarioji paslaugų teikimo sutartis).

Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ir vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 EUR.

Prioritetas teikiamas pareiškėjams, kurių:
• ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 m. ir 2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau nei 30%.
• pajamos turi didesnį augimo potencialą. Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 m. po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo metais (2020 m.). pagal su paraiška pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis.

Priemonei skirtų ES struktūrinių fondų lėšų suma: 7 mln. EUR

Kvietimas bus skelbiamas: artimiausiu metu

Jei norite būti pirmieji, sužinoję apie galimybę teikti paraiškas – užpildykite formą žemiau ir mes su Jumis susisieksime.

 

VIETINIO UŽIMTUMO INICIATYVOS

Užimtumo tarnyba 2022 m. skelbs Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų paraiškų atrankos konkursą. Iniciatyvos tikslas – remti tam darbo vietų steigimą nurodytose teritorijose. Subsidijos lėšomis gali būti finansuojamas ilgalaikį turtas ir pastatų / patalpų remontas ir pritaikymas, kuris yra būtinas naujoms darbo vietoms įkurti. Paraiškos subsidijai gauti priimamos tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo vietas.

VUI paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti:
• skirtos darbo vietoms įsteigti ir sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtose darbo vietose;
• planuojamos patirti per VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą laikotarpį;
• paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas. Kiekviena planuojama steigti darbo vieta detalizuojama nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;
• sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais be PVM, kai pareiškėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai. Kai pareiškėjai nėra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – išlaidos nurodomos su PVM;
• paraiškoje planuojamos lėšos vienai darbo vietai steigti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Subsidija skiriama darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikiam materialiam turtui) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos). Patalpų remonto atveju numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

Vertinant VUI projektus, pagrindinis dėmesys bus skiriamas:
• užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei šalies vidurkis;
• užimtumo didinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybėse, Visagine ar Ignalinoje);
• numatomiems įdarbinti asmenims, turintiems papildomą rėmimo požymį, nurodytą Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–8 ir 10 punktuose;
• vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėliui;
• projekto teikėjo nuosavų lėšų indėliui;
• projekto grąžai.

Daugiau informacijos: www.uzt.lt

Kaip viskas vyksta?
• Gavę užklausą susisieksime su Jumis ir paprašysime pagrindinės informacijos apie ketinamas steigti darbo vietas;
• Ruošimo terminas yra nuo 7 darbo dienų.

Kaina: NUO 799€

 

SUBSIDIJA DARBO VIETAI STEIGTI

Pildome paraiškas darbo vietos rėmimui gauti pagal Lietuvos darbo biržos projektą „Naujas startas“. Projekto tikslas yra skatinti jaunimo užimtumą suteikiant subsidiją darbo vietos kūrimui. Subsidijos dydis iki 15 200 EUR. Pinigai gali būti skirti darbo priemonių pirkimui, montavimui ir pritaikymui bei patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Kaip viskas vyksta?
• Gavę užklausą susisieksime su Jumis ir paprašysime pagrindinės informacijos apie ketinamą steigti darbo vietą;
• Ruošimo terminas yra nuo 5 darbo dienų.

Kaina: NUO 349€

GAUTI PASIŪLYMĄ


    Jūsų el. paštas bus naudojamas užsakymo vykdymui


    Jūsų telefono numeris bus naudojamas užsakymo vykdymui

    Esame nariai: